Saturday, October 24, 2009

चना चोर, भेळपुरी, मेगॅसाईझ

येथे मिळेल जंबो साईझ भेळ
जंबो स्टॅंडवर ठेवलेली!
खूप खाऊन तहान लागली
तर पाण्याची पाईपलाईन
त्यातच आहे दडलेली!

No comments: