Sunday, October 25, 2009

काचेचा जिना

काचेचा हा माझा जिना दिसतो किती छान
फ़ुटत कसा नाही तो वळवून बघतो मान!
वरती खाली तरंगल्याचा होतो की हो भास
चढता उतरता थकल्याचा ना होतो तो आभास!!

No comments: