Saturday, October 24, 2009

राक्षसाचे केचप

एका हट्टी मुलाला हवे होते केचप.
तेही एवढे की जन्मभर पुरेल असे.
त्याच्या आईने मग ते अशा ऊंचीवर ठेवले
की तो जन्मभर रहीला ऊड्या मारत!

No comments: