Friday, October 30, 2009

आधुनिक अगस्ति

अगस्ति ॠषिंनी जो सागर घेतला आत
तोच ऊलटी गंगा वाहवून बाहेर टाकला त्यात!
धन्य तो कॅमेरा, धन्य तो सबजेक्ट
द्रुष्टिभ्रम करणारा धन्य तो स्पेशल ईफ़ेक्ट!

No comments: